{DM_AfterTag}
命理

原來拜土地公,一定要「這個時間」去才對,很多人都不知道!

土地公
也就是土地神
各地都有
威力最大的土地神是堅牢地神

在佛教中
此尊被視之為菩薩或護法神
在經典中常可見到其尊名及功德勢力

佛在《地藏菩薩本願經》地神護法品中講:
「佛告堅牢地神;汝大神力,諸神少及。何以故。閻浮土地,悉蒙汝護
乃至草木沙石、稻麻竹葦、穀米寶貝,從地而有,皆因汝力
又常稱揚地藏菩薩利益之事
汝之功德,及以神通,百千倍於常分地神。」  

堅牢地神對佛陀講:
世尊,我觀未來及現 在眾生
於所住處,於南方清潔之地
以土石竹木,作其龕室

是中能塑畫,乃至金銀銅鐵
作地藏形像,燒香供養,瞻禮讚歎

是人居處,即得十種利益。何等為十?
一者、土地豐壤,二者、家宅永安
三者、先亡生天,四者、現存益壽
五者、所求遂意,六者、無水火災
七者、虛耗辟除,八者、杜絕惡夢
九者、出入神護,十者、多遇聖因

世尊,未來世中,及現 在眾生,若能於所住處方面,作如是供養,得如是利益

複白佛言:
「世尊,未來世中,若有善男子善女人
於所住處,有此經典及菩薩像,是人更能轉讀經典
供養菩薩。我常日夜以本神力,衛護是人
乃至水火盜賊、大橫小橫、一切惡事,悉皆消滅。」

因此拜土地時
可以這樣說: 弟子發願皈依地藏王菩薩,常行善事,願您護持弟子全家平安吉祥!

如何拜土地公才正確?

每初一、十五在屋內拜拜
放一張高桌子
桌子上可敬拜水果、貢品

如土地公愛吃的土豆、麻糬、酒、金紙﹙三色金紙各二支﹚

念著:
奉請福德正神、十方土地公,給我加持
是非無、小人閃、貴人來扶持,弟子———敬拜

香燒過十五分鐘之後
即可燒金紙,燒完金紙後
再以斟過三旬的酒,灑在金紙上

初二、十六在屋外或陽臺上拜拜

念著:
十方土地公
請您來領收、請您來發財、請您來保佑
給我作事會定、行行會賺錢、做事得人疼

祭拜土地公的禁忌

祭拜土地公禁忌不多
但傳統上以子時祭拜最多
祭品主要以土地公最喜歡的土豆、麻糬、酒三大系列為主
加上個人準備的牲品、水果都可以

根據廟方人員說
土地公不像天神
官威大禁忌多
比較像是基層的鄰里長般親民

所以與一般廟宇禁忌相同
家裡有喪事或女人生理期
不拿香以手拜
算是唯一的禁忌

至於參拜的時間以「子時」最佳
也就是晚上十一點到淩晨一點
據說是因為這個時間土地公剛起床比較清醒

祭品也有學問 拜「土豆」吃到老
「麻糬」黏錢
「酒」活的長長久久

祭拜地土地公不只求財
還有人求子得子
拜完的民眾
可以摸摸廟前的土地公
鬍鬚代表長壽
元寶求發財
拐杖加官進祿

 

Reference:

看更多!請加入我們的粉絲團

轉載請附文章網址

不可錯過的話題